اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا رمضانی

دبیر کل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

ramazani-gilaniyahoo.com

سردبیر

محمد مهدی جعفری

استاد دانشگاه شیراز

smjafarirose.shirazu.ac.ir

مدیر داخلی

مسلم نادعلی زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی اهل‌بیت (ع)

nadalizadehabu.ac.ir

مدیر اجرایی

سنیه دارابیان

کارشناس پژوهش

s_darabiyanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حسن ذوالفقاری

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

zolfagarimodares.ac.ir

محمد مهدی جعفری

استاد دانشگاه شیراز

smjafarirose.shirazu.ac.ir

ابوالقاسم رادفر

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

agradfaryahoo.com

محمد کاظم کهدوئی

دانشیار دانشگاه یزد

mkka35yahoo.com

اسماعیل شفق

استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی همدان

erashtyahoo.com

سید مصطفی موسوی راد

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

mmusaviut.ac.ir

سهیلا صلاحی مقدم

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

smoghaddamalzahra.ac.ir

خلیل بیگ زاده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

kbaygzadeyahoo.com

مسلم نادعلی زاده

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع)

nadalizadehabu.ac.ir

غلامرضا کافی

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

ghkafishirazu.ac.ir