اهداف و چشم انداز

معرّفی شاعران و نویسندگان گمنام شیعه

معرّفی و نقد گونه‌های ادبی شعر و نثر شیعی

جریان‌شناسی ادبیّات منظوم و منثور شیعی

نقد زبانی، ادبی و محتوای آثار ادبی شیعی

بررسی مأثورات دینی و تاریخی در ادبیات شیعی

بازتاب تعاملات تشیّع با تصوّف و سایر فرق و مکاتب در ادبیات

مطالعات تطبیقی ادبیات شیعی در زبان‌های مختلف

نقد جامعه‌شناختی ادبیّات شیعی در دوره‌های مختلف.