راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان:

  • لطفا فایل تعارض منافع را تکمیل و در قسمت بارگذاری فایل‌ها تحت عنوان فرم تعارض منافع فراگذاری (آپلود) کنید.
  • لطفا فایل تعهّدنامه را تکمیل و در قسسمت بارگذاری فایل‌ها تحت عنوان نامه به سردبیر (تعهدنامه) فراگذاری (آپلود) کنید.
  • نویسندۀ گرامی جهت تسریع در روند داوری و بررسی مقاله در جلسۀ هیأت تحریریه، دو داور در زمینۀ مقالۀ خود (از دانشگاه‌های دیگر) همراه با مشخّصات کامل (نام دانشگاه، ایمیل دانشگاهی، مرتبۀ علمی، تخصص و شمارۀ تماس) به ما معرّفی نمایید.
  • در صورتی که مقالۀ شما حامی مالی یا تأمین کنندۀ اعتبار پژوهشی دارد یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.
  • تغییر نویسنده مسئول یا تغییر در ترتیب، تعداد یا مشخصات نویسندگان بعد از ارسال مقاله امکان پذیر نمی باشد.
  • دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقالۀ مستخرج از پایان‌نامۀ در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

- نام دانشجو

- استاد راهنما (نویسندۀ مسئول)

- استاد مشاور

  • در سامانۀ نشریه، قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات نویسندگان دقیقاً به شکل زیر وارد شود:

(فارسی: گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (مؤسّسۀ آموزشی)، شهر، کشور)

(انگلیسی: Department, Faculty, University (Institution), City, Country)

  • تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت‌یاب بررسی می شود.
  • مقاله باید دارای اصالت و نوآوری (Original Research)، تحلیلی و نتیجۀ پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.
  • در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر، اصیل و به‌روز استفاده شود.

راهنمای تنظیم و نگارش مقالات:

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مجله، لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

-          مقالات نبایستی در مجلات خارجی، داخلی و سمینارها، چاپ، ارائه و یا ارسال شده باشد.

-          مقالات بایستی از سطح علمی مناسبی برخوردار بوده و به شیوۀ پژوهشی و تحلیلی، تدوین و قواعد نگارشی در آنها مراعات شده باشد.

-          عناوین اصلی و فرعی در مقاله باید کدگذاری شوند به‌گونه‌ای که کدهای اصلی سمت راست و کدهای فرعی به سمت چپ اضافه‌گردد (به صورت: 1، 1-1، 1-2، 1-3،...) به طوری که عدد 1 کد عنوان اصلی و کدهای 1 و 2 و... کد عنوان‌های فرعی است (در قسمت ساختار مقاله نحوۀ کدگذاری مطالب ذکر شده است.)

-          حجم مقاله بین 15- 20 صفحه معادل 4500 تا 6000 واژه می‌باشد.

-          برای متن فارسی از قلم Bzar با فونت 13 و برای متن انگلیسی از قلم Times New Roman و فونت 12 استفاده شود .

-          مقالۀ ارسالی علاوه بر چکیدۀ فارسی حتماً باید دارای چکیدۀ انگلیسی باشد.

ساختار مقاله

1- مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت فارسی در آن رعایت شود.

2- اجزای تشکیل‌دهندۀ یک مقالۀ علمی عبارت است از:

عنوان مقاله (عنوان مقاله باید کوتاه، گویا و منعکس‌کنندۀ محتوای مقاله باشد).

چکیده (بین 200 تا 250 واژه)

واژ‌های کلیدی (بین 3 تا 7 واژه)

مقدّمه (این بخش باید در حدود یک صفحه و شامل بیان پرسش یا پرسش‌های پژوهش، اهداف پژوهش و ضرورت یا اهمیت پژوهش باشد).

پیشینۀ پژوهش (در این بخش نویسنده به پیشینه مطالعات انجام شده، اعم از کتاب و مقاله، مربوط به موضوع پژوهش خود اشاره می‌کند).

روش پژوهش (در این قسمت به مواردی چون نوع پژوهش، روش پژوهش و جمع‌آوری داده‌ها، نوع داده‌ها، متغیرها و ... اشاره می‌شود).

 بحث اصلی (در این قسمت با استفاده از روش‌های کمی و کیفی، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و موضوع مقاله به طور علمی بررسی و تحلیل می‌شود).

نتیجه‌گیری (در این قسمت یافته‌ها و نتایج حاصل از پژوهش به طور دقیق و روشن ارائه می‌شود).

منابع و مآخذ

3- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله ذکر ‌شود.

 شیوۀ ارجاع‌دهی و کتابنامه‌نویسی:

نشریۀ مطالعات ادبیات شیعی از روش APA برای ارجاع‌دهی و کتابنامه نویسی استفاده می‌کند؛ لذا در ارجاعات درون متنی، ابتدا نام خانوادگی نویسنده، سپس سال انتشار اثر و در نهایت شماره صفحه یا صفحات ذکر می‌شود؛ (زرین‌کوب، 1382: 877). در ارجاعات پایانی یا همان بخش کتابنامه، بسته به نوع منبع، باید به صورت زیر عمل شود:

 الف: کتاب (عنوان کتاب باید ایتالیک باشد)

 نام خانوادگی (شهرت)، نام (سال انتشار). نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، شهر محلّ نشر: نام ناشر.

 ب: نشریه (عنوان مجلّه باید ایتالیک باشد)

 نام خانوادگی (شهرت)، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشریه، شمارۀ دوره، صفحات مقاله.

 ج: مجموعه مقالات

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر، شمارۀ صفحات مقاله.

 د: سایت‌های اینترنتی

 نام خانوادگی، نام. (تاریخ). «عنوان موضوع»، نام و نشانی اینترنتی.

 دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل   Word

 دانلود فرم تعارض منافع به صورت فایل Word