اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا رمضانی

دبیر کل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

ramazani-gilaniyahoo.com

سردبیر

دکتر محمد مهدی جعفری

استاد دانشگاه شیراز

smjafarirose.shirazu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر مسلم نادعلی زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی اهل‌بیت (ع)

nadalizadehabu.ac.ir

مدیر اجرایی

سنیه دارابیان

کارشناس پژوهش

s_darabiyanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد مهدی جعفری

استاد دانشگاه شیراز

smjafarirose.shirazu.ac.ir

دکتر اسماعیل شفق

استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی همدان

erashtyahoo.com

دکتر سید مصطفی موسوی راد

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

mmusaviut.ac.ir

دکتر سهیلا صلاحی مقدم

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

smoghaddamalzahra.ac.ir

دکتر خلیل بیگ زاده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

kbaygzadeyahoo.com

دکتر مسلم نادعلی زاده

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع)

nadalizadehabu.ac.ir

دکتر غلامرضا کافی

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

ghkafishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر دلال عباس

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیروت

dalal.abbasgmail.com

دکتر امیر الکلابی

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوفه

ameerk.alshawerdiuokufa.edu.iq

دکتر فلیحه زهرا کاظمی

استاد دانشگاه لاهور پاکستان

dr.faleeha.kazmigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد مهدی گرجیان

استاد دانشگاه باقر العلوم

mmgorjianyahoo.com

دکتر احمد بهشتی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

sadegh.beheshtiyahoo.com