چاووش‌نامه به منزلۀ گونه‌ای مذهبی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 9-41

حسن ذوالفقاری


شناسایی گوینده خطبه مشهور به متقین

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 9-57

کاظم استادی


نقد روایت‌شناختی رمان رضوی دخیل عشق بر پایة عنصر زمان و زمانمندی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 43-63

خلیل بیگ‌زاده؛ پریسا احمدی


تلمیحات هرمنوتیکی در شعر مذهبی معاصر

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 59-85

رضا بیات


درآمدی بر آئین منقبت‌خوانی در کابل

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 65-92

سیدمحمدجمال موسوی


معرفی منظر اسلامی و شیعی صائب تبریزی در بازنمایی مفهوم شهادت

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 87-107

مهدی امامی؛ فریده داودی مقدم


تسنن دوازده امامی حافظ

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 93-120

اسماعیل شفق


متن‌شناسیِ خاورزمین نامه؛ ولایت‌نامه منثور شیعی

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 153-179

سیدحسین طباطبایی